Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
10. schůze /11. – 12. 10. 2017/ : 2 mimořádná jednání

10. schůze /11. – 12. 10. 2017/ : 2 mimořádná jednání

13.10.2017

Ke 30 jednacím bodům říjnové schůze přibyly po hlasování dvě politické aktuality: lithium v Krušnohoří a vystoupení prezidenta Zemana v Radě Evropy./ Na snímku ze zasedání 11.10. 2017 s kolegyní Filipiovou a kolegou Vystrčilem/

Ke cause „lithium“, kterou jsem komentoval i na sociálních sítích, byla dlouhá a bouřlivá debata, ale převažovaly  věcné argumenty.  Vystoupili k ní mj. tři ministři a premiér. V přijatém usnesení jsme vyzvali ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí, aby lépe koordinovali činnost svých ministerstev za účelem maximálního využití nerostného bohatství ČR a zároveň vyzvali vládu, aby neodkladně uvedla do souladu nařízení vlády o sazbách úhrady se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)./ Text usnesení  je na mém FB./ 

Usnesení senátu v cause „Vystoupení M. Zemana na Radě Evropy“ je jednoznačné:  nesouhlasí s výroky prezidenta, připomíná, že Krym je nadále součástí Ukrajiny a jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese a nemá oporu v mezinárodním právu.

V bloku zákonů, které představil ministr financí  jsme nejprve schválili dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Vzápětí nepřijali usnesení k zákonu o rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl schválen. /K tomuto zákonu- č. 218- jsem vystoupil jako zpravodaj. Text mého vystoupení je přílohou č. 1/

Byly projednávány i senátní návrhy zákonů v tzv. prvním čtení a postoupily ke druhému čtení, tj. jednání ve výborech. Jmenovitě se jedná o novelu zákona o EET, novelu zákona o léčivech a novelu zákona o odpovědnosti za přestupky. /Vystoupil jsem k novele zákona o léčivech. Text mého vystoupení je přílohou č. 2/

Příloha č. 1 -  Novela zákona č. 218/2000 Sb o rozpočtových pravidlech

 Vystoupení senátora Zdeňka Nytry: Tato novela je určitě potřebná, v tom lze určitě s panem ministrem souhlasit, ale bohužel ne v této podobě. Je určitě vhodné zmínit klady této novely, to znamená omezení účinnosti správního řádu na poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí, to znamená jednorázové správní řízení bez možnosti odvolání, rozkladu nebo obnovy řízení. Účastníkem řízení může být pouze poskytovatel dotace. Nevím, jestli to pan ministr zmínil ve svém projevu. Zamítavé rozhodnutí bude možné doručit veřejnou vyhláškou.

Na druhou stranu to, co tady bylo diskutováno, obce, kraje ano – ne. Je pravdou, že není novelizován zákon č. 250, který se týká dotací krajů a obcí, ale to pouze ve samosprávné působnosti, protože tady je bohužel velká část dotací, které jdou z ústředních orgánů státní správy na kraje a ty to potom přerozdělí. A bohužel dikce tohoto zákona,  že rozhodnutí může vydat jen poskytovatel, nebude možná za stávající praxe. Je to záležitost sociálních služeb, je to záležitost školství, ale je to také záležitost dobrovolných hasičů. V tom se vyznám naprosto pregnantně. Generální ředitelství jako ústřední orgán státní správy vydalo 14 rozhodnutí na 14 krajů, přidělilo finanční prostředky, nevím, od čtyř do deseti milionů korun, a kraj svým rozhodnutím, rozhodnutím svého zastupitelstva už to pak v několika vrstvách přerozděloval na jednotlivé obce, kdy kryly náklady spojené se zásahovou činností jednotek Sboru dobrovolných hasičů. To nebude možné, protože jednoznačně rozhodnutí může vydat jenom poskytovatel.

Druhý zásadní problém je v tom, a tady se musím zastat ministerstva financí. Původní návrh nebyl tak přísný, to znamená, že umožňoval poskytnout dotaci, případně návratnou finanční výpomoc i bez vyhlášené výzvy. Bohužel po zásahu Legislativní rady vlády došlo k tomu, že výzva musí být minimálně třicet dnů dopředu. Jinými slovy, když v populární obci Horní, Dolní spadne střecha tělocvičny, obec ani kraj nemá finanční prostředky na sanaci této události, a ministerstvo financí, případně ministerstvo školství by chtělo poskytnout obci finanční prostředky, ale to nebude možné, protože není vypsána výzva. A jestliže ministerstvo financí nebo ministerstvo školství vypíše výzvu, tak do této výzvy se zase bude moci přihlásit kterákoliv jiná obec a ne ta cílená. To je další problém.

Dalším problémem je, že částka v dotaci musí být uvedena přesně, přesně na korunu, nebo jako maximální. Všichni víme z praxe, že málokdy se tyto projekty dají odhadnout opravdu na korunu, a teď tady nezmiňuji banku a podobné nesmysly, ale běžné projekty.

Jsou tam vždycky dva parametry. Dneska – maximální částka, maximální procento. Jestliže bude částka uvedena zpětně, ano, je tam opravný prostředek, že si žadatel o dotaci požádá, např. když to pořídil levněji, o snížení dotace a poskytovatel mu následně svým rozhodnutím vyhoví. Ale vždyť je to naprosto šílená administrativa.

Vůbec není vyřešeno, co se stane, když některý donátor, tzn. ústřední orgán státní správy, rozdělí na dotacích veškeré finanční prostředky, pak někdo z neuspokojených žadatelů po 30 dnech nebo do 30 dnů musí dostat vyrozumění - a on se odvolá k soudu, což tento zákon nevylučuje, a soud mu dá za pravdu. Vůbec netuším, co bude potom dělat, jestli dojde k navýšení rozpočtu na dotace nebo ne.

Byla tady řeč o administrativní náročnosti, že když nepřijmeme tuto novelu, tak že to bude velký administrativní nárůst. V důvodové zprávě je, že tato novela způsobí nárůst počtu funkčních míst minimálně o 78, tzn. o 50 milionů korun ročně. To znamená, ať už tu novelu přijmeme nebo ne, tak nárůst tady asi bude ve všech případech.

 Ještě jednou chci zdůraznit základní problémy:   1. K  dotacím,  které jdou  dnes na  obce prostřednictvím krajů, by muselo být rozhodnutí ústředního orgánu státní správy. Protože nikdo jiný vydat rozhodnutí nemůže. 

2.  Bude  velice problematické poskytnout jednorázovou dotaci nebo finanční výpomoc, když se obec octne v nouzi.


Příloha č. 2 Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., (zákon o léčivech), 

Vystoupení senátora Zdeňka Nytry: ... Mně se nelíbí argument, když už ta povinnost platí delší dobu, prohlášení praktických lékařů, tak my to zavřeme. Která další povinnost příště bude takhle vynucována, aby se nemusela plnit ze zákona? 

Kdo se ptal hostinských, když mají problém s připojením na EET? Nikdo se jich neptal. Prostě musí.

Kdo se ptal městských strážníků, kteří nesplňují vzdělání, a taky měli přechodnou dobu... Nikdo se jich neptal. Ti, co nesplnili, tak museli odejít. 

Kolegyně Filipiová zjišťovala na  Všeobecné zdravotní pojišťovně, ani jedno procento lékařů nekomunikuje papírově se zdravotní pojišťovnou. Jinými slovy, více než 99 %. Takže to, že by doktoři neuměli s počítači, je nesmysl.

Neodvažuji  se hodnotit to, co je v důvodové zprávě, kdo všechno by nemohl předepisovat recepty. Jenom chci upozornit, že jsme byli několikrát upozorněni tady, že nikdo není proti eReceptům, ale v důvodové zprávě čtu, že příští vláda může vyhodnotit tuto povinnost a případně navrhnout její zrušení zcela nebo nechat na dobrovolnosti, což je totéž.

Neumím posoudit, jak je to připraveno.  Na ministerstvu zdravotnictví jsou asi buď sebevrazi, nebo lidé, kteří nevědí, co dělají, protože všichni tvrdí, že to je připraveno. A to je věc, která mě vede k závěru, že tady chybí někdo z ministerstva zdravotnictví. Jestliže se to týká vyloženě tohoto resortu, tak by tady měl sedět někdo z ministerstva zdravotnictví a měl by umět odpovědět na to, jak to vlastně je, jestli je to připraveno, nebo to není připraveno.

Kolega Plaček zmínil prohlášení pana prezidenta v Moravskoslezském kraji, jenom pro vaši informaci, zdravotní výbor zastupitelstva Moravskoslezského kraje přijal k této věci usnesení, že nepodporuje odložení eReceptů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o první čtení, já určitě podpořím posunutí do druhého čtení, ať se o tom můžeme relevantně bavit. Ale všechny ty mé výhrady, které jsem řekl,tady trvají.

Další články v kategorii